Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού
Καλώς ήρθατε στη σελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σκοπός του ΠΜΣ “Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού & Λογισμικού” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών σε εξειδικευμένα θέματα προηγμένων διαδραστικών τεχνολογιών λογισμικού και υλικού. Το πρόγραμμα προσφέρει ένα προσεκτικά επιλεγμένο σύνολο αντικειμένων, που ανταποκρίνεται στον προαναφερόμενο σκοπό μέσω μιας ισορροπημένης προσέγγισης, που συνδυάζει την εμβάθυνση στις επιστημονικές θεμελιώσεις, στη συστηματική σχεδίαση των διαδραστικών συστημάτων και στην πρακτική άσκηση μέσα από την ενασχόληση με ρεαλιστικά προβλήματα σχεδίασης και υλοποίησης.

Slider

Υποψήφιοι

  • Πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών με ισχυρό υπόβαθρο στην Πληροφορική
  • Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων των Α.Ε.Ι. ή συναφών τμημάτων Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  • Πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών με υπόβαθρο Πληροφορικής
Περισσότερα

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής

Ομαδοποιούνται σε 5 παραμέτρους: βαθμός πτυχίου, συνέντευξη, δημοσιευμένες εργασίες, γλωσσομάθεια, ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα. Περισσότερα

Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται κατ' ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα, με δυνατότητα μερικής φοίτησης, με ανώτατη διάρκεια τα έξι (6) εξάμηνα. Περισσότερα

Τέλη Φοίτησης

Το ανώτατο όριο των τελών φοίτησης αναφέρεται στο ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ. Δύνανται να αναπροσαρμοστούν εντός του ανώτατου ορίου που προσδιορίζει το ΦΕΚ ίδρυσης. Περισσότερα

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Εκδηλώσεις