Συμπληρωματική πρόσκληση για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού” για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού” του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Γίνονται δεκτοί για απόκτηση ΜΔΕ πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής (Informatics) ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών με ισχυρό υπόβαθρο στην Πληροφορική, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (πχ. Φυσικής (Physics), Μαθηματικών (Mathematics), Χημείας (Chemistry) κλπ.) ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή συναφών τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών με υπόβαθρο Πληροφορικής σε ποσοστό 5% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων με τα ίδια αξιολογικά κριτήρια.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως 1/10/2018 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων:

http://ihst.csd.auth.gr/admissions 

Προσοχή!!Μετά την οριστικοποίηση της αίτησής σας δεν έχετε δικαίωμα να την επεξεργαστείτε αλλά είναι υποχρεωτική για το δικαίωμα συμμετοχής σας στις συνεντεύξεις προκειμένου να γίνεται αποδεκτός υποψήφιος.

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησής σας παρακαλείσθε να την εκτυπώσετε και μαζί με τα δικαιολογητικά σας σε έντυπη μορφή να την προσκομίσετε στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών στον ημιώροφο του Κτιρίου Βιολογίας .

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών