Μαθήματα

α/α

ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΤΙΤΛΟΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

ECTS

Χ1

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Data Statistical Analysis

7,5

Χ2

Διαδίκτυο των Αντικειμένων

Internet of Things

7,5

Χ3

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή

Human Computer Interaction

7,5

Χ4

Συνεργατικές Τεχνολογίες

Collaborative Technologies

7,5

Χ5

Διαλογικοί Πράκτορες

Conversational Agents

7,5

Χ6

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής και Επιχειρηματικότητα

Information Project Management and Entrepreneurship

7,5

Χ7

Κυβερνοασφάλεια

Cybersecurity

7,5

 

α/α

ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΤΙΤΛΟΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

ECTS

Ε1

Ανοιχτές Τεχνολογίες Υλικού/Λογισμικού

Open Hardware / Software Technologies

7,5

Ε2

Τεχνικές Βελτιστοποίησης

Optimization Techniques

7,5

Ε3

Συσχεδίαση Υλικού/Λογισμικού

Hardware / Software Co-design

7,5

Ε4

Φορητές / Kινητές Tεχνολογίες

Wearable / Mobile Technologies

7,5

Ε5

Σοβαρά Παιχνίδια

Serious Games

7,5

Ε6

Ανάλυση Δεδομένων Μάθησης

Learning analytics

7.5

Ε7

Ενσωματωμένα και Κυβερνοφυσικά Συστήματα

Embedded and Cyber-physical Systems

7,5

Ε8

Διαδραστικές Eφαρμογές Φορητών Συσκευών

Interactive Portable Device Applications

7,5

Ε9

Συστήματα Επεξεργασίας στο Άκρο του Δικτύου

Edge Computing

7,5

Ε10

Τεχνολογία Blockchain και Εφαρμογές

Blockchain Technology and Applications

7,5

Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο των μαθημάτων από τους συνδέσμους που ακολουθούν. Το περιεχόμενο ορισμένων μαθημάτων δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Για αυτά τα μαθήματα απευθυνθείτε στον κ. Ι. Σταμέλο, Διευθυντή του ΠΜΣ στο email stamelos@csd.auth.gr

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών