Σπουδές

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σκοπός του ΠΜΣ “Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού & Λογισμικού” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών σε εξειδικευμένα θέματα προηγμένων διαδραστικών τεχνολογιών λογισμικού και υλικού. Το πρόγραμμα προσφέρει ένα προσεκτικά επιλεγμένο σύνολο αντικειμένων, που ανταποκρίνεται στον προαναφερόμενο σκοπό μέσω μιας ισορροπημένης προσέγγισης, που συνδυάζει την εμβάθυνση στις επιστημονικές θεμελιώσεις, στη συστηματική σχεδίαση των διαδραστικών συστημάτων και στην πρακτική άσκηση μέσα από την ενασχόληση με ρεαλιστικά προβλήματα σχεδίασης και υλοποίησης.

Ο σκοπός του ΠΜΣ εκπληρώνεται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (στη συνέχεια ‘ΜΔ εργασία’) σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Στο ΠΜΣ “Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού & Λογισμικού” γίνονται δεκτοί για απόκτηση ΜΔΕ:

 1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής (Informatics) ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών με ισχυρό υπόβαθρο στην Πληροφορική,
 2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή αντίστοιχων και ισότιμων τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή συναφών τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
 3. Πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών με υπόβαθρο Πληροφορικής σε ποσοστό 5% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων με τα ίδια αξιολογικά κριτήρια,
 4. Νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ,
 5. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα Πληροφορικής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος εφόσον ο τίτλος σπουδών τους είναι συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ κατά την έννοια της 1ης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
Ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ σε σχέση και με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών και των διδασκόντων για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο επίσης σε 60 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε οκτώ (8).

Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής εισακτέων ομαδοποιούνται σε πέντε παραμέτρους, η καθεμιά παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0 – 10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας για να προκύψει η μοριοδότηση των υποψηφίων. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:

 1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου και η ποιότητα της αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου με έμφαση στις επιδόσεις του στα μαθήματα τα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, με συντελεστή βαρύτητας 40%. Ο ελάχιστος βαθμός του πτυχίου προπτυχιακών σπουδών πρέπει υποχρεωτικά να είναι ή να ισοδυναμεί με το βαθμό έξι (6.0) της κλίμακας 0-10.
 2. Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
 3. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 5%.
 4. Η γενική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 10%.
 5. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη, η αξιολόγηση του βιογραφικού του υποψηφίου και η κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συνυποψηφίων του με συντελεστή βαρύτητας 25%.

Διαδικασία Επιλογής

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης:

 • καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους,
 • απορρίπτει όσους δεν πληρούν τον ελάχιστο βαθμό πτυχίου πρώτου κύκλου είτε του ελάχιστου επιπέδου γλωσσομάθειας Β2 ύστερα από σχετικό έλεγχο των φακέλων υποψηφιοτήτων και
 • καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης καταρτίζει τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων με βάση τη συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος. Αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας στα συγγενή μαθήματα προς το Π.Μ.Σ.

Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ ́ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα για τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα για τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α ́), με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Σ.Τ., παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Η δυνατότητα μερικής φοίτησης παρέχεται σε:

 • εργαζόμενους/νες μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες εβδομαδιαίως κατόπιν αιτήσεώς τους συνοδευόμενης από βεβαίωση του εργοδότη
 • μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος πλήρους φοίτησης για ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά μακροχρόνια ασθένεια είτε εισαγωγή σε νοσοκομείο πέραν των 15 ημερών, επαπειλούμενη κύηση, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, ή επίκλησης ανωτέρας βίας, κατόπιν αιτήσεώς τους συνοδευόμενης από τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

Τέλη Φοίτησης

Προβλέπεται:
Α) Παράβολο εξέτασης υποψηφιότητας για επιλογή στο ΠΜΣ ύψους 30 € (ευρώ) το οποίο καταβάλλεται από όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους άπαξ με την κατάθεση της αίτησης υποψηφιότητας, και

Β) Τέλη φοίτησης (δίδακτρα) ανά εξάμηνο, όπως αυτά καθορίζονται στο ΦΕΚ ίδρυσης του Π.Μ.Σ. Η ΣΕΜΣ μπορεί να αναπροσαρμόσει τα τέλη εντός του ανώτατου ορίου που προσδιορίζει το ΦΕΚ ίδρυσης. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται με την έναρξη κάθε εξαμήνου και την ανανέωση εγγραφής, ενώ οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τους σε ημερομηνίες και με τρόπο που θα ορίζεται στην ανωτέρω απόφαση.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης (δίδακτρα), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος (άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4485/2017). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων για την απαλλαγή τελών φοίτησης και ο παρών ΚΛ συμμορφώνεται με τις εκάστοτε αποφάσεις αυτές.

Μαθήματα

Ενδεικτικά προσφερόμενα μαθήματα:

α/α

ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΤΙΤΛΟΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

ECTS

Χ1

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Data Statistical Analysis

7,5

Χ2

Διαδίκτυο των Αντικειμένων

Internet of Things

7,5

Χ3

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή

Human Computer Interaction

7,5

Χ4

Συνεργατικές Τεχνολογίες

Collaborative Technologies

7,5

Χ5

Διαλογικοί Πράκτορες

Conversational Agents

7,5

Χ6

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής και Επιχειρηματικότητα

Information Project Management and Entrepreneurship

7,5

Χ7

Κυβερνοασφάλεια

Cybersecurity

7,5

 

α/α

ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΤΙΤΛΟΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

ECTS

Ε1

Ανοιχτές Τεχνολογίες Υλικού/Λογισμικού

Open Hardware / Software Technologies

7,5

Ε2

Τεχνικές Βελτιστοποίησης

Optimization Techniques

7,5

Ε3

Συσχεδίαση Υλικού/Λογισμικού

Hardware / Software Co-design

7,5

Ε4

Φορητές / Kινητές Tεχνολογίες

Wearable / Mobile Technologies

7,5

Ε5

Σοβαρά Παιχνίδια

Serious Games

7,5

Ε6

Ανάλυση Δεδομένων Μάθησης

Learning analytics

7.5

Ε7

Ενσωματωμένα και Κυβερνοφυσικά Συστήματα

Embedded and Cyber-physical Systems

7,5

Ε8

Διαδραστικές Eφαρμογές Φορητών Συσκευών

Interactive Portable Device Applications

7,5

Ε9

Συστήματα Επεξεργασίας στο Άκρο του Δικτύου

Edge Computing

7,5

Ε10

Τεχνολογία Blockchain και Εφαρμογές

Blockchain Technology and Applications

7,5

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών